Helagsjuristerna
Photo - Frostigt ris.jpg

Bodelning

Bodelning

Vid äktenskapsskillnad eller när någon av makarna går bort måste man göra en bodelning. I en bodelning fördelar man egendomen mellan makarna och upprättar ett avtal som gör att fördelningen blir juridiskt giltig.

Bodelning i samband med äktenskapsskillnad

Vid en upplösning av äktenskapet måste man göra en bodelning. Enda undantaget är om makarna endast har  enskild egendom (d.v.s. egendom som har gjorts till var och ens enskilda genom äktenskapsförord, arv eller testamente) och ingen begär att få ta över bostad eller bohag av den andre.

I bodelningen ingår makarnas giftorättsgods vilket är all egendom som inte har gjorts till enskild egendom. Om man inte har något äktenskapsförord och inte heller ärvt egendom med förbehåll att den ska vara enskild, så är all egendom som makarna äger giftorättsgods och ska delas upp.

Innan tillgångarna fördelas, i den s.k. lottläggningen, görs en adelsberäkning. De skulder som var och en av makarna har dras av från det giftorättsgods som denne äger. Det som blir kvar efter avräkning av skuld för var och en av makarna läggs ihop och delas lika mellan makarna.

Om värdet på den ene makens giftorättsgods är större än värdet på dennes andel i boet, måste mellanskillnaden överföras till den andre maken. Makarna får själva välja vilken egendom de skall överföra och kan även välja att betala mellanskillnaden i pengar. 

Ett skriftligt bodelningsavtal måste upprättas och skrivas under av båda makarna. Dokumentet behöver inte registreras, men om man vill att bodelningen ska bli giltig gentemot tredje man kan man registrera bodelningen hos Skatteverket.

Bodelning i samband med dödsfall

När en av makarna avlider blir det ofta inte aktuellt med någon bodelning eftersom den efterlevande maken ärver all egendom.

Om den avlidne maken har barn som inte är makarnas gemensamma, har barnen rätt att få ut sitt arv efter föräldern och en bodelning blir då nödvändig. En bodelning blir också aktuell om den avlidne maken har skrivit ett testamente till förmån för annan än den efterlevande maken.

Om det är till någon fördel, kan den efterlevande maken begära jämkning i samband med bodelningen och bestämma att var och en, som sin andel, ska behålla sitt eget giftorättsgods. Efter en bodelning i samband med dödsfall ska ett arvskifte ske för att dela den efterlevande makens andel av egendomen mellan arvingarna.

Beställning av bodelningsavtal

Vi hjälper er gärna med ert bodelningsavtal. Vi har ett fast pris om 3 000 Kr för ett bodelningsavtal. I vissa fall kan egendomsförhållandena vara extra komplicerade och då tillkommer en extra avgift. Detta är något vi avgör då vi går igenom ärendet och ni får då ett förslag på ett nytt fast pris.

Vi kommer att förbereda ett dokument baserat på era behov och kommer att skicka er ett utkast för att ni ska kunna föreslå eventuella ändringar. Ni betalar inte för ert dokument förrän ni är 100% nöjda.