Helagsjuristerna
Photo - Frostiga grenar.jpg

Testamente

Testamente

Bild - Family law - Wills.jpg

Ett testamente är en mycket viktigt rättshandling som kan förhindra slitningar mellan dina anhöriga. Dessvärre kan det kan också ställa till problem om det är tvetydigt formulerat. Därför är viktigt att noga tänka igenom vad man vill att testamentet ska innehålla och att anlita experthjälp när man upprättar dokumentet.

Varför ska man skriva testamente?

Om man inte har något testamente fördelas arvet enligt den legala arvsordningen, d.v.s. att i första hand ärver efterlevande make/maka, därefter barn eller i avsaknad av barn, i tur och ordning, föräldrar, syskon, mor och far föräldrar samt mostrar, morbröder, fastrar och farbröder. Med hjälp av ett testamente kan man ändra på turordningen och man kan lägga till olika villkor och förutsättningar. Vissa arvsregler går emellertid inte att ändra. T.ex. har ett barn alltid rätt till sin laglott, d.v.s. hälften av den arvslott som tillfaller barnet enligt den legala arvsordningen, oavsett vad som är föreskrivet i testamentet. Det finns många olika orsaker till att upprätta ett testamente:

  • Man kan som sagt vilja frångå den legala arvsordningen och själv bestämma vem som ska få vad.
  • Om man är sambor är det viktigt med testamente om man vill att sambon ska ärva ens kvarlåtenskap, eftersom sambor enl. lagen inte ärver varandra.
  • Om makar har särkullbarn, d.v.s. barn från ett tidigare äktenskap, har dessa barn enl. lagen rätt att omedelbart få ut sitt arv efter föräldern. I ett testamente kan man be särkullbarnet att vänta med att ta ut arvet till dess att båda makarna har avlidit.
  • Man kan bestämma att arvet som tillfaller ens barn ska ärvas som enskild egendom, vilket innebär att barnet inte måste dela hälften av arvet med sin make/maka vid eventuell bodelning.
  • Man kan vilja att nyttjanderätten till viss egendom ska tillfalla någon annan än den som får äganderätten. T.ex. kan man förordna att ens make/maka får nyttjanderätten till bostaden under dennes livstid, medan barnen får äganderätten.
  • Man kan vilja donera en del av sin kvarlåtenskap till en vän eller en organisation.

Vad krävs för att upprätta ett testamente?

Ett formellt, eller s.k. ordinärt testamente måste vara skriftligt och måste undertecknas av testatorn. Testamentet måste bevittnas av två ojäviga vittnen. Vittnena måste vara över 15 år och får inte vara nära anhöriga till testatorn. Vittnena får inte heller vara testamentstagare eller nära anhörig till dessa. Vittnena måste känna till att dokumentet är ett testamente, men det är upp till testator att avgöra om vittnena skall ta del av innehållet i dokumentet.

Det finns också möjlighet att upprätta ett s.k. nödtestamente om testator p.g.a. sjukdom eller andra omständigheter inte har möjlighet att upprätta ett ordinärt testamente. Man kan då antingen muntligen formulera sitt testamente i närvaro av två ojäviga vittnen eller skriva ett s.k. holografisk testamente, som testator måste skriva för hand och underteckna. Dessa nödtestamenten blir ogiltiga om testator under tre månader från upprättandet haft möjlighet att upprätta ett ordinärt testamente.

Beställning av testamente

Vi hjälper er gärna att upprätta ert testamente utifrån era egna behov och förutsättningar. Vi kan också hjälpa er med registrering av testamentet hos Testamentsbanken, ett privatadministrerat register som gör att ert testamente är i säkert förvar och lätt kan hittas av era anhöriga.

Kostnaden för upprättandet av testamentet är 1 500 Kr. Om ni också skulle vilja ha hjälp med registrering av dokumentet hos Testamentsbanken tillkommer en avgift på 500 Kr. (Testamentsbanken tar ut en avgift på 250 Kr varje år för förvaringen av testamentet.)

Om ert ärende av någon anledning är extra komplicerat, är det möjligt att det inte ryms inom det fasta priset. Vi ger er då ett nytt förslag på fast pris utifrån det arbete som krävs. Vi kommer att förbereda ett dokument baserat på era behov och kommer att skicka er ett utkast för att ni ska kunna föreslå eventuella ändringar. Ni betalar inte för ert dokument förrän ni är 100% nöjda.